Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall

20.01.2017 kl. 12:30

20 januari 1885

När man ej har någonting af synnerlig märkwärdighet att anföra, börjar man wanligen att orda om wäderleken – förmodligen derför att den är ett alltid lika intressant och outtömligt ämne; antingen man sedan, allt efter ens humör, i resignerad eller otålig ton säger sitt: ”Hwad wi haft regnigt, ruskigt, kallet eller stormigt!” eller, såsom wi nu ha anledning att göra prisar det angenäma milda wädret. Wäglaget ha wi äfwen skäl att rosa, men icke så isarne; de äro och förbli i anseende till deras tjocka snötäcke swaga.

Folk, som färdades till Henriksmarknaden, hwilken i år inträffade före dagen, som gifwit den sitt namn, foro öfwer till Sagu i båt wid Pungböle; några lära återwändt öfwer isen, icke långt derifrån, och de försigtigaste reste den tio mil långa Salowägen och sålunda ”sjön omkring”. Lappdals isen skall wara ofarbar; åboarnes brobyggare, kölden, har i år försofwit sig.

Fisket skall utfallit wäl och strömmingen på isen betalas med 40 penni kappen.

Twenne plötsliga dödsfall under egendomliga omständigheter ha i denna månad här i socknen inträffat. Piga Brita Wilhelmina Eriksdotter, som tjenade hos bonden Erik  Gustaf  Eriksson å Hörngård i Norrlångwik by gick söndagen den 4 januari emellan klockan 1 och 2 på dagen till lägenhetens ladugård, för att gifwa ströfoder åt kreaturen. Under sysslandet härmed hade hon nedfallit utanför den midt emot ladugården belägna foderladan och påträffades derstädes kort efter det hon utgått, med föga tecken till lif, af bondesonen Erik Gustaf Eriksson från sagde lägenhet. Den så plötsligt aflidna flickan war tjuguett år gammal.

Den andra dödsfallet skedde fredagen den 16 januari å Gundby, prossesionaten Theodor Dahl tillhöriga egendom. Drengen derstädes Lindblom, hwilken i november ditflyttat, blef af gårdefogden tillfrågad, om han förstod sig på rieldning, och swarade att han så gjorde, hwarefter han erhöll i uppdrag att elda ställets båda rior, emedan tröskning skulle företagas; och skulle Lindblom göra det, medan fogden och gårdens öfriga arbetare wore ute på nåt arbete. Så skedde; Lindblom hade tändt eld i den ena riugnen och stängt ridörren efter sig och derpå begifwit sig till den andra rian. Emellertid saknades mannen och man började efterfråga och söka honom. Han hittades då sittande nedhukad framför riugnen – dit han inlagt endast ett wedträd – och död. Riorna hade redan förut warit eldade och Lindblom troligen, så han gjorde upp eld i den första rian, uppehållit sig alltför länge i det starka oset.

På sina händer hade han haft handskar, och då dessa aftogos, befanns på hans ena hand ett större brännsår. Allt möjligt gjordes för att återkalla den ihjälosade till lif, men han war och förblef död. Han efterlemnade hustru och flere större barn.

Skolorna började åter sin läsetermin den 15 januari, såwäl goss- som flickskolan med 22 elever.

Exteriörbild av en riebyggnad på Vänoxa på 1980-talet. Ur Sagalunds arkiv.

I museipressen bloggen publiceras tre historiska personers brev under ett kalenderår.

Anna Bäckström beskriver Fiskars bruk ur en kontorists ögon. Fanny Forsman är ÅU:s korrespondent på Kimitoön. Gunnar Rosenholms text handlar om uppbyggnaden av ett soldattorp. 

I samarbete Fiskars museum, Sagalunds museum och Stundars.

Museipressen-blogissa kolme historiallista henkilöa kirjoittavat kirjeitä kalenterivuoden mukaisesti. Yhteistyössä Fiskarsin museo, Sagalundin museo ja Stundars.

 

 

Fanny Forsman

Presentation av Fanny


Anna Bäckström

Presentation av Anna


Gunnar Rosenholm

Presentation av Gunnar

 

Kategorier

Senaste kommentarer

08.06, 09:24Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa. av Mark Osterloff

Februari 2019

Information / tiedoksi

Februari 2017

Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

Januari 2017

Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall Kimito-bref Nytt år med nya utmaningar, tankeläsning och med ett kvinnounderskott!

December 2016

Fiskars Jul. JouluKimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.Fiskars. Julväntan. Joulunodotusta

November 2016

Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverkKimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

Oktober 2016

Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

September 2016

Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

Augusti 2016

Ett äkta soldattorp?Sola och bada. Aurinkokylpyjä

Juli 2016

Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödetKimito bref Fartygsbygge, laxar, företagsamhet, den gamle Ryssbacken och hans båt.

Juni 2016

Allmänt om Soldattorpets inredningVäggbänkarnas utseende och kärlskåp i SoldattorpetKimitobref ” Sommargäster, kvinnoslöjd och sinnesrubbade”Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa.

Maj 2016

Kimito bref ”När Erik bär ax, så ger Olof kaka”Kimito bref. Vårens ankomst och terminsavslutningKimito bref. Åländska fiskare och Wärnepligtens våndor

April 2016

Fiskars 1. maj 1899 / Fiskarsin vappu 1899Fiskars brev. Riktigt hemmastadd

Mars 2016

Kimito bref. Lärkor och sjöfartKimito-bref. ”Himmelstecken” och botemedel för hufwud- och tandwärk

Februari 2016

Anna kommer till Fiskars / Anna saapuu FiskarsiinSoldattorpet på StundarsKimito-bref. Fastlagsyra och möjligheten att sända konterfej till sin älskadeFiskars 1898Soldattorpet på Stundars timras upp

Januari 2016

Kimito bref. Då det regnade maskarHembygdsrådet Gunnar Rosenholm 1912 – 1999

December 2015

Kimito-bref. Hur blir det med läkare och fattigvård?Fanny Forsman 1836-1912 Anna Bäckström (1875–1942), Fiskars