Kimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

03.11.2016 kl. 12:28

23 oktober 1884

Efter en liten förberedande visit af wintern den 15 och 16 oktober ha wi nu åter veritabelt höstwäder, dimma, dugg och några graders wärme. Denna tid anwändes också flitigt af landtbrukaren till de sista arbetena ute på fältet – man wet ju ej huru snart wintern kan komma, och det icke på lek, utan på skarpa allwaret.

Doktorsfrågan har nu fått ett godt slut, i så måtto att den mest kompetente af de sökande till den till ansökning anslagna läkaretjensten å Dahlsbruk, doktor A.A. Branders blifwit utsedd till läkare derstädes och tillträder sin befattning den 1 januari 1885. Löneförmånerne, inberäknadt Kimito sockens och Dragsfjerds kapelle bidrag, utgöra 2,400 mark, jemte bostad, wed och foder för en häst. Det åligger då läkaren att en dag hwarje wecka mottaga patienter i Kimito Kyrkoby.

 

En olyckshändelse, som kostat ett menniskolif, har inträffat; trenne personer, en qwinna och hennes karlar, skulle nemligen från Westanwiks egendom i Westanfjerds kapell öfwerföra fyra stycken kalfwar till en af gårdens holmar. Farkosten war liten och kalfwarne, som skrämda och antagligen oförsigtigt eller alls icke bundna, alla kastade sig åt ena sidan, kommo båten att kantra; de båda karlarne räddade sig genom simning, men qwinnan drunknade. Kalfwarne, som anstiftat olyckan, simmade i land.

På kyrkostämman den 12 oktober fattade församlingen beslut om afskaffande af en sed, eller rättare osed, som hittills warit rådande. Det har nemligen warit brukligt att de som haft ärender af hwarjehanda slag, såsom anmälning om födde, för hwilka det efter predikan skulle ”tackas”, och annat, hwarför de egt att wända sig till församlingens klockare, gjort det i sakristian under predikan. Äfwen om wandringen dit skett sakta och warsamt, har den dock stört den stillhet, som under predikan skickligtwis bör wara rådande, och detta oskick kommer härefter att upphöra; alla böra hädanefter föredraga sina ärenden före gudstjenstens början.

Den slöjdskola som af folkskolelärarekandidaten Karl Karlsson å Trotby Östergård kommer att öppnas, är afsedd att taga sin början den 1 november. Afgiften är sex mark om året. Önskwärdt wore att företaget måtte röna framgång, men troligtwis kommer det till en början att få kämpa emot den misstro, hwarmed man wanligen betraktat allt som är nytt.

En dag under denna månad hithemtades med kronoskjuts från Åbo en ungefär fyraårig gosse, hwars mor skall för något brott sitta på Åbo slott, der barnet äfwen warit; hwarför gossen icke längre fick wara der med henne, wet man icke, och det åligger förmodligen Kimito kommun eller modrens anhöriga, om några sådana finnas, att taga wård om den lille, efter han blifwit hitskickad, men hjertgripande är ett sådant barns öde. Ingen älskar eller bekymrar sig om det, den ofjädrade sparfungen är knappt mindre hjelplös än en sådan liten i werlden utkastad stackare, men ej ens en sparf faller till jorden wår himmelske Faders wilje förutan, och Han wet äfwen ”hwad det skall warda af detta barnet”. Till en början har det fallit i barmhertiga menniskors händer.

Den förberedande skriftskolan med 1885 års skriftskoleungdomar börjades den 20 oktober; barnens antal är 83, deraf 47 gossar och 36 flickor.

Västanvik gård 1918       Fotograf Gunnar Sundvik Sagalunds bildarkiv

I museipressen bloggen publiceras tre historiska personers brev under ett kalenderår.

Anna Bäckström beskriver Fiskars bruk ur en kontorists ögon. Fanny Forsman är ÅU:s korrespondent på Kimitoön. Gunnar Rosenholms text handlar om uppbyggnaden av ett soldattorp. 

I samarbete Fiskars museum, Sagalunds museum och Stundars.

Museipressen-blogissa kolme historiallista henkilöa kirjoittavat kirjeitä kalenterivuoden mukaisesti. Yhteistyössä Fiskarsin museo, Sagalundin museo ja Stundars.

 

 

Fanny Forsman

Presentation av Fanny


Anna Bäckström

Presentation av Anna


Gunnar Rosenholm

Presentation av Gunnar

 

Kategorier

Senaste kommentarer

08.06, 09:24Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa. av Mark Osterloff

Februari 2019

Information / tiedoksi

Februari 2017

Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

Januari 2017

Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall Kimito-bref Nytt år med nya utmaningar, tankeläsning och med ett kvinnounderskott!

December 2016

Fiskars Jul. JouluKimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.Fiskars. Julväntan. Joulunodotusta

November 2016

Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverkKimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

Oktober 2016

Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

September 2016

Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

Augusti 2016

Ett äkta soldattorp?Sola och bada. Aurinkokylpyjä

Juli 2016

Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödetKimito bref Fartygsbygge, laxar, företagsamhet, den gamle Ryssbacken och hans båt.

Juni 2016

Allmänt om Soldattorpets inredningVäggbänkarnas utseende och kärlskåp i SoldattorpetKimitobref ” Sommargäster, kvinnoslöjd och sinnesrubbade”Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa.

Maj 2016

Kimito bref ”När Erik bär ax, så ger Olof kaka”Kimito bref. Vårens ankomst och terminsavslutningKimito bref. Åländska fiskare och Wärnepligtens våndor

April 2016

Fiskars 1. maj 1899 / Fiskarsin vappu 1899Fiskars brev. Riktigt hemmastadd

Mars 2016

Kimito bref. Lärkor och sjöfartKimito-bref. ”Himmelstecken” och botemedel för hufwud- och tandwärk

Februari 2016

Anna kommer till Fiskars / Anna saapuu FiskarsiinSoldattorpet på StundarsKimito-bref. Fastlagsyra och möjligheten att sända konterfej till sin älskadeFiskars 1898Soldattorpet på Stundars timras upp

Januari 2016

Kimito bref. Då det regnade maskarHembygdsrådet Gunnar Rosenholm 1912 – 1999

December 2015

Kimito-bref. Hur blir det med läkare och fattigvård?Fanny Forsman 1836-1912 Anna Bäckström (1875–1942), Fiskars