Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödet

12.07.2016 kl. 13:05

Kimito den 8 juli 1884

Ändtligen en bålstor nyhet från wår af watten omflutna lilla werld! Hans Majestät Kejsaren har tillika med den kejserliga familjen på sin lustjakt passerat Strömma kanal. Ett par dagar förut såg man wid Strömma ett ryskt sjömätningsfartyg, troligen utsändt för att undersöka farwattnen och den 4 juli klockan mellan 1 och 2 på dagen passerade de kejserliga fartygen, twenne till antalet, kanalen, der det var ”motström”, så att de lyckliga och förtjusta åskådarne, som samlats kring stränderna, fingo tillfälle att litet längre än hwad annars warit händelsen betrakta de höga personerna, hwilka derunder alla stodo på däck. Det war dock blott få helt få, som hunno till stället, och man hör mången nästan med tårar i ögonen beklaga att den ej wisste af detta tillfälle att en gång i sitt lif få skåda Finlands älskade kejsare och storfurste, den huldrika kejsarinnan och deras barn; öfwer hwilka de söndagligen nedkalla wälsignelse i templet.

Måtte äsynen af wårt wackra land i dess mest leende sommarfägring göra det rätt kärt för dess herrskare, ty wårt land må wäl som skalden sjunger wara fattigt på guld, men är dock rikt på skönhet och trofasta hjertan.

Ångbåten ”Salo” mötte, på sin färd från Åbo till Salo; det kejserliga fartyget i närheten af Toppjoki, och passerade så nära förbi det samma, att dess passagerare hade glädjen att mycket wäl se Hans Majestät Kejsaren, som sjelf styrde sitt fartyg. Den kejserliga familjen war då icke på däck. Lotsåldermannen och kanalwaktmästaren Lindberg, som åtnjöt hedern att få tjenstgöra som lots på den kejserliga lustjakten, en timmes wäg under det den for omkring Angelniemi — Kimito öns inåt Halikko wiken skjutande udde — war, då han derefter kom ombord på Salo, dagens hjelte! Han formligen bestormades med frågor om allt, hwad han sett och upplefwat. Kejsaren war en märkwärdigt ståtlig herre, kejsarinnan så huld och blid. Hon hade sjelf med egen hand gifwit honom det riktiga arvode för hans tjenst — i mångens ögon en hel liten förmögenhet — 400 mark, deraf 300 i guld och det fjerde hundradet en sedel, och derwid nådigt till honom yttrat några wänliga ord. Mannen war helt rörd och öfwerwäldigad af den oförgätliga heder, som kommit honom till del.

De kejserliga barnen hade sprungit omkring på däcket och musiken ljöd så grant.

Wäderleken har nu under ett par weckor warit särdeles warm och solig och torkan war nära att skada vegetationen, då stark åska med regn inträffade den 5 juli på qwällen och den 6 middagstiden. Åkrarne ha i allmänhet här haft en gynsam blomningstid, men de bästa och tätaste blefwo sorgligt nog af ett åskregn före midsommar så djupt nedslagna att de ej mera förmått resa sig. Potäterna ha nu efter regnet öfwerallt skjutit wackert upp, äfwen de sent satta, och i trädgården har man redan ätbara potäter. För stadsboar är detta visserligen ingenting rart, ty sådana tillhandahållas dem ju redan tidigt, men för landsboar är det ganska tidigt att redan, som här nu är fallet, få skörda stora potäter från kalljord den 6 juli. Det är ett slags ljusröda, mycket tidiga och mycket gifwande, som i denna trakt med förkärlek odlas.

På flere ställen tog höslåttern sin början de första dagarna i juli, och i denna wecka torde höbergningen öfwer allt här i trakten börja. Öfwer mask på fruktträd och buskar klagas allmänt, och man befarar att det icke alls bli frukt i år, ehuru så wäl äpple- som körsbärs- och plommonträden blommade ganska rikt.

Sjöwattnet har dessa tider knappt warit kallare än luften, som stundom närmat sig 30 gr.Celsius.

Mogna smultron utbjödos till salu första gången den 6 juli.

Gökens toner pläga wanligen förstummas redan wid midsommartiden, men i år låter henne wårsångarare ännu dagligen höra sig.

Alexander III med gemål

I museipressen bloggen publiceras tre historiska personers brev under ett kalenderår.

Anna Bäckström beskriver Fiskars bruk ur en kontorists ögon. Fanny Forsman är ÅU:s korrespondent på Kimitoön. Gunnar Rosenholms text handlar om uppbyggnaden av ett soldattorp. 

I samarbete Fiskars museum, Sagalunds museum och Stundars.

Museipressen-blogissa kolme historiallista henkilöa kirjoittavat kirjeitä kalenterivuoden mukaisesti. Yhteistyössä Fiskarsin museo, Sagalundin museo ja Stundars.

 

 

Fanny Forsman

Presentation av Fanny


Anna Bäckström

Presentation av Anna


Gunnar Rosenholm

Presentation av Gunnar

 

Kategorier

Senaste kommentarer

08.06, 09:24Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa. av Mark Osterloff

Februari 2019

Information / tiedoksi

Februari 2017

Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

Januari 2017

Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall Kimito-bref Nytt år med nya utmaningar, tankeläsning och med ett kvinnounderskott!

December 2016

Fiskars Jul. JouluKimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.Fiskars. Julväntan. Joulunodotusta

November 2016

Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverkKimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

Oktober 2016

Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

September 2016

Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

Augusti 2016

Ett äkta soldattorp?Sola och bada. Aurinkokylpyjä

Juli 2016

Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödetKimito bref Fartygsbygge, laxar, företagsamhet, den gamle Ryssbacken och hans båt.

Juni 2016

Allmänt om Soldattorpets inredningVäggbänkarnas utseende och kärlskåp i SoldattorpetKimitobref ” Sommargäster, kvinnoslöjd och sinnesrubbade”Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa.

Maj 2016

Kimito bref ”När Erik bär ax, så ger Olof kaka”Kimito bref. Vårens ankomst och terminsavslutningKimito bref. Åländska fiskare och Wärnepligtens våndor

April 2016

Fiskars 1. maj 1899 / Fiskarsin vappu 1899Fiskars brev. Riktigt hemmastadd

Mars 2016

Kimito bref. Lärkor och sjöfartKimito-bref. ”Himmelstecken” och botemedel för hufwud- och tandwärk

Februari 2016

Anna kommer till Fiskars / Anna saapuu FiskarsiinSoldattorpet på StundarsKimito-bref. Fastlagsyra och möjligheten att sända konterfej till sin älskadeFiskars 1898Soldattorpet på Stundars timras upp

Januari 2016

Kimito bref. Då det regnade maskarHembygdsrådet Gunnar Rosenholm 1912 – 1999

December 2015

Kimito-bref. Hur blir det med läkare och fattigvård?Fanny Forsman 1836-1912 Anna Bäckström (1875–1942), Fiskars