Kimito bref. Vårens ankomst och terminsavslutning

14.05.2016 kl. 00:30

13 maj 1884

 

”Hvad våren långsamt nalkas                                     

Det är så kulet än;                                                      

Jag tror han med oss skalkas                                   

Och kommer ej igen –                                                

Ty frost och snö och isar

Oss göra stort besvär,

Och vintern nogsamt visar

Att han är herre här”

Nu wi i sanning haft orsak att med erkebiskop Tengström sjunga!

Men det sköna regn, som åtskilliga gånger rikligen fallit, har dock slutligen brutit winterns wälde och inwid drifwan ha blåsippor öppnat sina blåa ögon. Redan owanligt tidigt, den 30 mars, flockades några sådana i en solbacke. Hwitsippor och styfmorsblommor ha funnits till namnsdagsbuketter åt Rosor, Alexandrar och Charlottor. Krusbärsbuskarne ha långsamt och liksom på försök utwecklat små blad, häggen likaså, och ”mössöronen” framtitta ur björkarnes knoppar. Fogelkören är fulltalig, sedan göken den 6 och swalan den 7 maj börjat instämma deri.

Sedan ”gamla Marienatten”, då det var frost, har det frusit mer eller mindre 21 nätter; önskligt wore att gamla märken icke skulle stå, så att wi blefwe besparade de 12 återstående frostnätterna!

Åkrarna, hwilka under den långwariga kölden ingåfwo stort bekymmer, grönska nu efter regnet öfwer allt ganska lofwande; man har åter, liksom förr så mången gång, haft orsak att med glädje och tacksamhet besanna att ”Herrans högra hand förmår allting förwandla”

Ehuru maj ej var särdeles warm och solig, lockade den dock ut skolbarnen, som hade en lofdag, till glada lekar och sånger i – Paradiset – nemligen till en så benämnd hage på prestgården.

Den 6 afslutades terminen i socknens högre folkskolor, så wäl för gossar, som för flickor. Herr Kyrkoherden Ekblom, som öfwerwarade deras examina, förklarade sin belåtenhet med deras arbete och yttrade några hjertliga afskedsord, emedan han icke trodde sig widare komma att behålla den anställning som folkskoleinspektor, han under en följd af år innehaft. Wid examen i gosskolan hade man tillfälle att se rätt lofwande prof på slöjd, efter den korta tid, undervisningen i denna branch der meddelats. Twenne Furuhjelmska stipendjer à 20 mark tilldelades twenne fattiga flitiga elever i flickskolan. Af herr befallningsman Schalien hade dessutom wälwilligt förärats 30 mark, hwilka fördelades sålunda att en flicka erhöll en gåfwa af 10 mark, samt twenne flickor och en gosse 5 mark hwardera.

Wårsådden pågår, jorden säges wara särdeles lucker och lett redd, men ledsamt nog tyckes det på fälten finnas en myckenhet råttor, som hota utsädet. Gräs sticker upp, men det går långsamt, fåren ha redan en tid gått ute och kreaturen sucka mångenstädes af brist på foder eller gröngräs...

Skolavslutning i Tjuda pedagogi 1952   Bild:Sagalunds bildsamling

I museipressen bloggen publiceras tre historiska personers brev under ett kalenderår.

Anna Bäckström beskriver Fiskars bruk ur en kontorists ögon. Fanny Forsman är ÅU:s korrespondent på Kimitoön. Gunnar Rosenholms text handlar om uppbyggnaden av ett soldattorp. 

I samarbete Fiskars museum, Sagalunds museum och Stundars.

Museipressen-blogissa kolme historiallista henkilöa kirjoittavat kirjeitä kalenterivuoden mukaisesti. Yhteistyössä Fiskarsin museo, Sagalundin museo ja Stundars.

 

 

Fanny Forsman

Presentation av Fanny


Anna Bäckström

Presentation av Anna


Gunnar Rosenholm

Presentation av Gunnar

 

Kategorier

Senaste kommentarer

08.06, 09:24Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa. av Mark Osterloff

Februari 2019

Information / tiedoksi

Februari 2017

Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

Januari 2017

Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall Kimito-bref Nytt år med nya utmaningar, tankeläsning och med ett kvinnounderskott!

December 2016

Fiskars Jul. JouluKimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.Fiskars. Julväntan. Joulunodotusta

November 2016

Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverkKimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

Oktober 2016

Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

September 2016

Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

Augusti 2016

Ett äkta soldattorp?Sola och bada. Aurinkokylpyjä

Juli 2016

Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödetKimito bref Fartygsbygge, laxar, företagsamhet, den gamle Ryssbacken och hans båt.

Juni 2016

Allmänt om Soldattorpets inredningVäggbänkarnas utseende och kärlskåp i SoldattorpetKimitobref ” Sommargäster, kvinnoslöjd och sinnesrubbade”Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa.

Maj 2016

Kimito bref ”När Erik bär ax, så ger Olof kaka”Kimito bref. Vårens ankomst och terminsavslutningKimito bref. Åländska fiskare och Wärnepligtens våndor

April 2016

Fiskars 1. maj 1899 / Fiskarsin vappu 1899Fiskars brev. Riktigt hemmastadd

Mars 2016

Kimito bref. Lärkor och sjöfartKimito-bref. ”Himmelstecken” och botemedel för hufwud- och tandwärk

Februari 2016

Anna kommer till Fiskars / Anna saapuu FiskarsiinSoldattorpet på StundarsKimito-bref. Fastlagsyra och möjligheten att sända konterfej till sin älskadeFiskars 1898Soldattorpet på Stundars timras upp

Januari 2016

Kimito bref. Då det regnade maskarHembygdsrådet Gunnar Rosenholm 1912 – 1999

December 2015

Kimito-bref. Hur blir det med läkare och fattigvård?Fanny Forsman 1836-1912 Anna Bäckström (1875–1942), Fiskars