Kimito-bref. Fastlagsyra och möjligheten att sända konterfej till sin älskade

25.02.2016 kl. 10:38

25 februari 1884                                                                                                              Knappt någonsin torde wäl fastlagsyret wara wälkomnare än i år, och halkan har i sanning warit lifsfarlig, i lördags hade en stackars gumma olyckan att falla och afbryta sin arm, och många andra fall, ehuru ej med så olycklig påföljd ha omtalats. Wäglaget har också genom den snö, som i går föll, något förbättrats och det var wäl behöfligt, då man färdades här ömsom på glashal isgata ”rimm” eller bara sanden; och de af kimitobon synnerligen omtyckta ”ginwägarne” ha i synnerhet warit halsbrytande.

Åkrarne ha nästan allmänt warit bara eller fläcktals öfwerdragna med snö men hittills sett ganska gröna ut; mången har dock med bekymmer tänkt på huru det efter en winter som denna i wår skola se ut. Fisket har, efter hwad det förstodes, oaktadt den swaga sidan, warit alldeles owanligt gifwande; så omtalas att man en gång i ett warp erhållit 40 tunnor ströming. Priset på fisken skall i allmänhet då ha varit 40 penni kappen, samt någon gång nedgått ända till 20 penni. Sedan termometern under senaste weckan redan wisat några grader under noll ha isarne dock blifwit mindre wådligt; man färdas äfwen allmänt på dem, till och med hela wägen mellan Kimito och Åbo, men att Lappdals isen skall warit osäker, ha flere resande omtalat.

En på Långholmen, i närheten af Lappdal, boende fiskare hade utfunderat det samma som sedermera fanns uppgifwet i Åbo Underrättelser angående det föregifna maskregnet, – nemligen att larfwerna ej kommit ur luften, utan upp från jorden, och det på den grund att den sett sådana i massa både på sin holme och Kimitolandet, men ingenstädes på isen, och om de följt med regnet borde de ju äfwen nedfallit på isen. Fruktan för ängsmask i sommar har här af flera uttalats i anledning af dessa på många ställen i trakten observerade maskar.

Läsförhören fortgå sedan flera weckor; för ett par år sedan gjordes af presterskapet försök att stäfja de storartade kalasen som dervid hållas, men försöket strandade mot gammal häfdwunnen syn.

Någonting af synnerligt intresse är just icke att härifrån förtälja; att socknens unga sjömansbrudar nu ha tillfälle att sända konterfej till sina bortawarande fästmän är dock wigt för dem högwigtigt. En fotograf Hansen erbjuder nemligen för närwarande sin tjenst å Engelsby Södergård, dagligen både i klart och mulet wäder – yrwäder bör undwikas”, heter det dock i hans kungörelse. Wi wilja hoppas att han lyckas bättre än hwad med en hans föregångare härstädes för några år tillbaka war fallet, då dennes bilder woro mestadels utan ögon och så förskräckliga, att de bortawarande fästmännen alls icke igenkände sina flammor, eller också funno dem märkwärdigt ”förfulade”.

Wid utdelningen af fattigunderstöd Kyndelsmessodagen skall en gumma infunnit sig i sockenstugan för att utösa sin wrede öfwer socknens myndigheter samt derwid slagit omkull ordförandens i kommunalstämman bläckhorn och fört ett så förfärligt owäsen att hon, då förmaningar icke hjelpte, måste ledas ur salen – derwid ”Blubergskan” tappert förswarade sig med sina naturliga wapen, naglarne. Gumman lärer alltid haft ett swårt sinne, och har sedan hösten varit inackorderad på kommunens bekostnad, emedan hon ansetts wara rubbad till förståndet.

Socknebiblioteket, som haft sin plats på pedagogbostället i Tjuda by, är nu flyttad till skolhuset, och skolläraren Stark lärer wälwilligt åtagit sig att wara bibliotekarie. Biblioteket har hittills knappt alls varit anlitade, och på grund deraf har under många år ingenting blifwit gjordt för dess förkofran. Nu lärer skolbarnen, som fått läslust flitigt låna böcker derifrån och det är wisst godt och wäl blott de ej försumma lexorna, men en fara förefinnes likwäl derwid, nemligen den att alla böcker derstädes icke utgöra en lämplig läsning för barn. Detta bibliotek, hwartill medel genom ett 1865 föranstaltadt lotteri samlades, har existerat sedan dess. De böcker, som för det samma inköpts, äro af religiöst innehåll eller underwisande, fosterländska och wäl walda, men wälwilliga personer, skänkte då det grundades böcker dertill, bland dem framlidne grefwe G.B. Armfelt, deribland noveller och dylikt. Äfwen bland werkligt förträffliga saker – exempelwis ”Kyrkogårdens Genius”, en af I.R. Lindblad från franskan öfwersatt berättelse – finnes mycket, som icke af barn kan med nytta läsas, hwarför också skollärarinnan nödgats konfiskera sådana böcker, då hon funnit dem i sina flickors händer. I flickskolan finnes dessutom ett eget litet godt bibliotek.

Angående läkarefrågan hörs ännu ingenting, men mången menar att det vore en god lösning på den samma, om kimitoboarne gingo in på att läkaren finge bo på Dahlsbruk, men skyldighet att en gång i weckan ”komma upp till Kimito Kyrkby. Finbyboarne skola, efter hwad det förljudes anse det af dem begärda tillskottet till läkareaflöningen, 500 mark, för stort.

Ännu ligga fartygen inisade, men det räcker kanske icke länge, innan skeppsfarten åter tager sin början, att man icke för den gör sig synnerligen inlende förhoppningar, derom wittnar det förhållande att wid den auktion, som den 24 januari å Kyrkby hölls på fartygsdelar, högst få spekulanter infunnit sig och blott briggen Wilhelm” af handlanden Bloo från Dragsfjerd inropades för 150 mark.

 

Konterfeja sig = Att låta sig fotograferas

I museipressen bloggen publiceras tre historiska personers brev under ett kalenderår.

Anna Bäckström beskriver Fiskars bruk ur en kontorists ögon. Fanny Forsman är ÅU:s korrespondent på Kimitoön. Gunnar Rosenholms text handlar om uppbyggnaden av ett soldattorp. 

I samarbete Fiskars museum, Sagalunds museum och Stundars.

Museipressen-blogissa kolme historiallista henkilöa kirjoittavat kirjeitä kalenterivuoden mukaisesti. Yhteistyössä Fiskarsin museo, Sagalundin museo ja Stundars.

 

 

Fanny Forsman

Presentation av Fanny


Anna Bäckström

Presentation av Anna


Gunnar Rosenholm

Presentation av Gunnar

 

Kategorier

Senaste kommentarer

08.06, 09:24Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa. av Mark Osterloff

Februari 2019

Information / tiedoksi

Februari 2017

Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

Januari 2017

Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall Kimito-bref Nytt år med nya utmaningar, tankeläsning och med ett kvinnounderskott!

December 2016

Fiskars Jul. JouluKimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.Fiskars. Julväntan. Joulunodotusta

November 2016

Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverkKimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

Oktober 2016

Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

September 2016

Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

Augusti 2016

Ett äkta soldattorp?Sola och bada. Aurinkokylpyjä

Juli 2016

Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödetKimito bref Fartygsbygge, laxar, företagsamhet, den gamle Ryssbacken och hans båt.

Juni 2016

Allmänt om Soldattorpets inredningVäggbänkarnas utseende och kärlskåp i SoldattorpetKimitobref ” Sommargäster, kvinnoslöjd och sinnesrubbade”Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa.

Maj 2016

Kimito bref ”När Erik bär ax, så ger Olof kaka”Kimito bref. Vårens ankomst och terminsavslutningKimito bref. Åländska fiskare och Wärnepligtens våndor

April 2016

Fiskars 1. maj 1899 / Fiskarsin vappu 1899Fiskars brev. Riktigt hemmastadd

Mars 2016

Kimito bref. Lärkor och sjöfartKimito-bref. ”Himmelstecken” och botemedel för hufwud- och tandwärk

Februari 2016

Anna kommer till Fiskars / Anna saapuu FiskarsiinSoldattorpet på StundarsKimito-bref. Fastlagsyra och möjligheten att sända konterfej till sin älskadeFiskars 1898Soldattorpet på Stundars timras upp

Januari 2016

Kimito bref. Då det regnade maskarHembygdsrådet Gunnar Rosenholm 1912 – 1999

December 2015

Kimito-bref. Hur blir det med läkare och fattigvård?Fanny Forsman 1836-1912 Anna Bäckström (1875–1942), Fiskars