Information / tiedoksi

Museipressen är Fiskars museums, Sagalunds museums och Stundars museums gemensamma blogg. Bloggen uppdateras inte längre, men på de här sidorna kan du bekanta dig med bevarad brevväxling från Fiskars, Sagalunds och Stundars arkiv. Varvat med text finns plock från museernas bildarkiv.

Välkommen att spendera en stund i Anna Bäckströms, Fanny Forsboms och Gunnar Rosenholms sällskap!

 

Museipressen on Fiskarsin museon, Sagalundin museon ja Stundarsin yhteinen blogi. Blogia ei enää päivitetä mutta näillä sivuilla voit kurkistaa vanhojen kirjeiden kautta Fiskarsin, Sagalundin ja Stundarsin museo- ja arkistokokoelmiin. Tekstejä värittävät museoiden kuvakokoelmien parhaat palat.

Tervetuloa Anna Bäckströmin, Fanny Forsmanin ja Gunnar Rosenholmin seuraan!

21.02.2019 kl. 13:07

Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

5 februari 1885                 

”Kyndelsmessoblida, hela årets qvida”, heter det och blidt ha vi haft, blidt och regnigt en tid bortåt: men hvarför kyndelsmessoblidan skall vara så olycksbringande, utom under bara vintrar, kan man just icke inse. Ännu ligger brodden har under sitt snötäcke, och måtte det gamla ordspråket emellertid komma på skam.

Annars kan man verkligen nu för tiden börja få ledsamt efter solen, som alldeles vändt sitt anlete ifrån oss, ty då den någon gång på veckotal oförvarandes råkat leka litet ”tittut” mellan molnen, har den genast åter ångrat sig, dragit nattmössan öfver sig igen och insvept sig i sjudubbla töckenslöjor.

Tiden går för öfrigt här sin jemna och lyckligtvis lugna och fridfulla gång. En varg – en gäst från fasta landet, ty egna vargar bestå vi oss icke – har i dessa dagar gjort sina promenader i kyrktrakten: räfvarne tjuta och spå ruskväder, och den spådomen slår in allt hwad det hinner.

Isarne äro nu af den beskaffenheten att menniskorna färdas på dem och de hålla, så länge – tills de brista.

Fisket säges varit mycket lönande i år.

För att visa att man i vår lilla verld följer med hvad som händer ute i stora vida verlden, följer här en förteckning öfver de tidningar och tidskrifter, som genom härvarande postexpedition för 1885 blifvit reqvirerade. Den har benäget blifvit mig af vår vanliga och tillmötesgående postmästarinna meddelad.

Inhemska tidningar, på svenska:

Biet 3 exx., Björneborgs tidning 1 ex., Ekenäs Notisblad 1 ex., Finland 2 exx., Finlands Allmänna Tidning 1 ex., Folkvännen 3 exx., Helsingfors Dagblad 2 exx., Hufvudstadsbladet 3 exx., Missionstidning 5 exx., Missionstidning med bihang 7 exx., Norra Posten 1 ex., Nya Pressen 7 exx., Sjömansvännen 18 exx., Sporten 1 ex., Sändebudet 28 exx., Tammerfors Aftonblad 1 ex., Åbo Tidning 13 exx., Åbo Underrättelser 32 exx., Summa 109 exmplar.

På finska:

Aura 2 exx., Merimiehen Ystävä 1 ex., Sanansaattaja 1 ex., Sanoma Turusta 8 exx., Suomen Teollisuuslehti 1 ex., Turun Lehti 12 exx., Summa 28 exemplar.

Svenska och utländska tidningar:

Arbetarebladet 1 ex., Arbetarens Vän 3 exx., Barnens Tidning 2 exx., Barnens Vän 2 exx., Barnens Vän med Bilaga 1 ex., Barnavännen 1 ex., Budbäraren 1 ex., Dagens Nyheter 1 ex., Djurvännen 2 exx., Freja 1 ex., Förbunet 1 ex., Göteborgs Veckoblad 1 ex., Hemlandsvännen 1 ex., Jönköpings posten 1 ex., Kasper 1 ex., Lördagsqvällen 1 ex., Missionstidning 1 ex., Norrbottens Kuriren 1 ex. Nerikes Allehanda 1 ex., Ny Illustrerad tidning 1 ex., Nya Wermlandstidning 1 ex., Oskarhamns posten 1 ex. Stadmissionären 3 exx., Stockholm Dagblad 1 ex., Svenska Familj Journalen 1 ex., Svenska Posten 2 exx., Svenska Veckobladet 2 exx., Söndags-Nisse 1 ex., Tidning för Idrott 1 ex., Tidskrift för Hemmet 1 ex. Tidskrift för Kristlig tro och bildning 1 ex., Wermländingen 1 ex., Väktaren 2 exx., Journal Amusamt 1 ex. Ueber land und Meer 1 ex., Gartenlaube 1 ex., Der Bazar 1 ex. Family Herold 1 ex. Tillsammans 48 exemplar.

Hela antalet tidningar som på vår ort läses, är således 205 exemplar, utom ett större antal exx. Af Sändebudet, Missionstidning och Sjömansvännen, som reqvirerats direkte från redaktionerna.

Jultiden anlände med hvarje post till Kimito omkring 200 bref och försändelser. Huru stor är ej korrespondensen här på orten nu, mot fordom i lösväskornas dagar!

 

"Wargjagt i Westergötland." En släde med tre män och en gris förföljs av två vargar. Fritz von Dardel 1847.

05.02.2017 kl. 00:15

Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall

20 januari 1885

När man ej har någonting af synnerlig märkwärdighet att anföra, börjar man wanligen att orda om wäderleken – förmodligen derför att den är ett alltid lika intressant och outtömligt ämne; antingen man sedan, allt efter ens humör, i resignerad eller otålig ton säger sitt: ”Hwad wi haft regnigt, ruskigt, kallet eller stormigt!” eller, såsom wi nu ha anledning att göra prisar det angenäma milda wädret. Wäglaget ha wi äfwen skäl att rosa, men icke så isarne; de äro och förbli i anseende till deras tjocka snötäcke swaga.

Folk, som färdades till Henriksmarknaden, hwilken i år inträffade före dagen, som gifwit den sitt namn, foro öfwer till Sagu i båt wid Pungböle; några lära återwändt öfwer isen, icke långt derifrån, och de försigtigaste reste den tio mil långa Salowägen och sålunda ”sjön omkring”. Lappdals isen skall wara ofarbar; åboarnes brobyggare, kölden, har i år försofwit sig.

Fisket skall utfallit wäl och strömmingen på isen betalas med 40 penni kappen.

Twenne plötsliga dödsfall under egendomliga omständigheter ha i denna månad här i socknen inträffat. Piga Brita Wilhelmina Eriksdotter, som tjenade hos bonden Erik  Gustaf  Eriksson å Hörngård i Norrlångwik by gick söndagen den 4 januari emellan klockan 1 och 2 på dagen till lägenhetens ladugård, för att gifwa ströfoder åt kreaturen. Under sysslandet härmed hade hon nedfallit utanför den midt emot ladugården belägna foderladan och påträffades derstädes kort efter det hon utgått, med föga tecken till lif, af bondesonen Erik Gustaf Eriksson från sagde lägenhet. Den så plötsligt aflidna flickan war tjuguett år gammal.

Den andra dödsfallet skedde fredagen den 16 januari å Gundby, prossesionaten Theodor Dahl tillhöriga egendom. Drengen derstädes Lindblom, hwilken i november ditflyttat, blef af gårdefogden tillfrågad, om han förstod sig på rieldning, och swarade att han så gjorde, hwarefter han erhöll i uppdrag att elda ställets båda rior, emedan tröskning skulle företagas; och skulle Lindblom göra det, medan fogden och gårdens öfriga arbetare wore ute på nåt arbete. Så skedde; Lindblom hade tändt eld i den ena riugnen och stängt ridörren efter sig och derpå begifwit sig till den andra rian. Emellertid saknades mannen och man började efterfråga och söka honom. Han hittades då sittande nedhukad framför riugnen – dit han inlagt endast ett wedträd – och död. Riorna hade redan förut warit eldade och Lindblom troligen, så han gjorde upp eld i den första rian, uppehållit sig alltför länge i det starka oset.

På sina händer hade han haft handskar, och då dessa aftogos, befanns på hans ena hand ett större brännsår. Allt möjligt gjordes för att återkalla den ihjälosade till lif, men han war och förblef död. Han efterlemnade hustru och flere större barn.

Skolorna började åter sin läsetermin den 15 januari, såwäl goss- som flickskolan med 22 elever.

Exteriörbild av en riebyggnad på Vänoxa på 1980-talet. Ur Sagalunds arkiv.

20.01.2017 kl. 12:30

Kimito-bref Nytt år med nya utmaningar, tankeläsning och med ett kvinnounderskott!

4 januari 1885

Wi ha nyss lemnat ett årsskifte bakom oss och wid ett sådan frågar sig owillkorligt enhwar: hwad skall det nya året bringa mig? Hwad skall det bringa mina kära – hwad skall det bringa mitt land? Månne sorg och lidande, månne fröjd och glada dagar?

Att det för de flesta jordewandrare skall bringa möda och arbete, äfwen då det är som bäst, wete wi; att jorden är full af nöd och qwal, wete wi, men äfwen att här wäxer mången glädjens blomma för den förnöjsamme, att den gifmilde kan njuta mången fröjd, att ett redligt arbete här har sin lön med sig och att ingen utsår ädel säd förgäfwes, äfwen om det för menskliga ögon ser så ut, liksom att inte ädelt werk skett förgäfwes, intet ädelt lif förgäfwes lewats.

Hwad wi främst af allt weta, är att allt står i Guds händer, så wäl de stora werldshändelserna som det hwilket synes oss kortsynte litet och ringa, äfwensom att: ”Den sig förtror uti Guds hand, Han har ett ewigt och oförwanskligt hopp, hwilket tröstar i lifwets alla wexlingar och ger frid i döden, hwilken snart eller sent förestår enhwar. Det glada mod, som stöder sig på trons fasta grund, den frid, som ingen nöd eller död förmår rubba – detta är min nyårsönskan till alla – alla!

Den1 januari 1884 utgjorde folkmängden inom Kimito moderkyrkoförsamling av 2,440 män och 2,464 qwinnor, summa 4,904 personer.

Den 1 januari 1885 bestod den af 2,468 män och 2,453 qwinnor, summa 4,901 personer.

Wäderleken och föret ha under hela helgen warit de bästa man kunnat begära, men som den menskliga oförnöjsamheten allerstädes är sig lik, hysa wi ännu den önskan att isen mellan Lappdal och Rölax måtte stadga sig och bli säker, ty ännu är den icke farbar.

Bland jullekarne, hwarmed i wår lilla werld äfen ”stora barn” roa sig, har den såkallade ”tankeläsningen”, intagit ett framstående rum, och man har derwid till mångens häpnad gjort ganska öfwerraskande erfarenheter. Wi följa med wår tid, äfwen wi!

Den 1 januari tillträdde socknens å Dahlsbruk stationerade läkare, doktor Branders, sin befattning.

Ehuru isarne äro så dåliga har notfisket flitigt pågått och slagit wäl ut; uppköpare i mängd har infunnit sig och några olyckshändelser har man lyckligtwis icke hört omtalas, ehuru det allmänt klagas öfwer de skrala isarne.

Såsom egendomligt för årstiden kan anföras att ångbåten ”Oscar”, hemma från Riga, hwilken den 20 december afgick från Dahlsbruk med jernlast, den 3 januari dit återkom för att intaga last till Riga. Fartyget stannade ungefär en half mil från bruket och dess befälhafware, kapten Stadenhagen, begaf sig till destinationsorten, för att undersöka huruwida fartyget skulle kunna genombryta isen; denna hans färd skedde dels till fots, dels med släde. Detta befanns möjligt och fartyget låg i går den 4, wid walswerkebryggan å Dahlsbruk. Denna notis har, såsom warande af intresse wid denna sena årstid, blifwit mig meddelad.

Man har som någonting owanligt iakttagit att qwinnornas antal inom församlingen i år är mindre än karlarnes, hwilket med 15 öfwerskjuter det samma. Det öfwerwägande antalet qwinliga innewånare i Finland får således detta år härifrån intet tillskott.

Kortet ur Sagalunds samlingar

04.01.2017 kl. 00:30

Fiskars Jul. Joulu

Fiskars den 18 december 1898

Goda älskade Faster!

Då vi nu snart hava jul, får jag på det hjärtligaste önska Faster och Moster Lina en god och fridfull helg. Ack att vi kunde få fira julen tillsammans, vad det vore roligt – men avståndet är så långt oss emellan. En afton hjälpte jag till att stoppa korv till kl ½ 11 och sedan spelade vi biljard till över tolv, då skall jag säga det var svårt stiga upp på morgonen.

Den 19 de. Vi hava en sådan julbrådska på vårt kontor, ty alla skola naturligtvis hava finsmiden nu till jul, man känner sig ganska trött då man kommer upp om kvällarna. Första Advent voro vi i kyrkan och hörde ”Hosianna”. Kyrkan ligger 4 km härifrån, just en lagom åktur, ingeniör Cable hade bjudit mig på skjuts.

Hjärtliga hälsningar till Moster Lina och Ulla.

Anna

 

Fotograf Pojo lokalhistoriska arkiv, Axelssons arkiv

Kuva Pohjan paikallishistoriallinen arkisto, Axelssonin arkisto

 

Fiskars 18. joulukuuta 1898

Rakas täti!

Nyt kun joulu lähestyy, toivotan sydämellisesti tädille ja Lina-tädille hyvää ja rauhallista joulua. Olisipa hauskaa juhlia joulua yhdessä – mutta välimatka on niin pitkä välillämme. Yhtenä iltana autoin makkaran täyttämisessä ½ 11 asti ja sen jälkeen pelasimme biljardia yli kahteentoista. Seuraavana aamuna oli vaikea nousta ylös.

19. päivä. Meillä on konttorissamme sellainen joulukiire, koska kaikki haluavat hienotakeita nyt jouluksi ja iltaisin tunnen itseni aika väsyneeksi. Ensimmäisenä adventtina olimme kirkossa ja kuulimme ”Hoosiannan”. Kirkko on 4 kilometrin päässä, mikä on juuri sopivan mittainen matka ja insinööri Cable tarjosi minulle kyydin.

Ystävälliset terveiset Lina- ja Ulla-tädille.

Anna

20.12.2016 kl. 14:26

Kimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.

18 december 1884

Wintern blef bestående, ehuru man först icke hade riktigt förtroende för den, och om det än warit blidt en och annan dag, har den dock nu räckt i nära en månad; det är att hoppas att den ej skall lemna oss i sticket, nu då julen stundar. Denna tid på året är för oss åboar, hwad samfärdseln med fasta landet beträffar, högst beswärlig; så har man dessa dagar från Pungböle, der det är så strömt, att isen sent lägger sig, färdats öfwer till Sagu i båt. Så länge det war möjligt att bråka sig igenom den tunna isen, fördes resande öfwer wid Lappdal. Det hände derwid att isen blef för tjock att bråka sönder, och den resande måste lemna båten och till fots fortsätta färden på isen. En resenär lärer på en dylik wandring fått sig ett kallt bad, emedan den sköra isen brast under honom.

Under sådana förhållanden är det icke underligt, att man längtar det wår winterbro skall stadga sig – hwilket den wäl också med det aldra första torde göra.

Isarne och wäglaget, som är godt, ehuru litet slingrigt, utgöra wåra mest houterade samtalsämnen och nära nog de enda. Eder korresp. har förgäfwes wäntat att någonting märkligt och intressant skulle yppa sig och gifwa stoff till ett Kimito-bref, men förgäfwes! Det är en god regel att nöjas med hwad man har och söka göra det bästa möjligt bruk deraf, derför will jag nu på bästa sätt söka uppduka det lilla, de senaste weckornas krönika antecknat.

Första advent afsjöngs af orgelnisten Hagmans sångelever i kyrkan Hosianna, och församlingen har all orsak att wara herr Hagman tacksam för hans wackra sträfwande för en förbättrad kyrkosång. Samma dag uppbars i kyrkan kollekt för en klockarelev, som njutit underwisning i Åbo och utgjorde kollekten 42 mark 40 penni.

Herr Karlssons slöjdskola har fört ett tynande lif med endast tre elever. Ledsamt är att ett så godt företag icke kan bära sig här, men dels är det så nytt, att äfwen i öfrigt mycket förståndiga personer icke ännu inse gagnet och den stora wikten af slöjdkunnighet, dels lägga de långa afstånden och kostnaden att inackordera elever i närheten af skolan oöfwerstigliga eller swårt öfwerstigliga hinder i wägen för sakens framgång.

Att man, då fråga är om nyttan af slöjdkunnighet och gagneligheten af att kunna göra enkla husgerådssaker, såsom till exempel träskedar, kan få höra yttranden som detta: ”Hwem skulle äta med träsked, då man får köpa bleckskedar för så billigt pris”, bör kanske icke wäcka förwåning; om folket lärde sig bättre taga wara på sin tid och sin penni, funnes icke så mycket fattigdom. Slöjdens införande i folkskolan är ett stort steg framåt till ett bättre.

Folkskolorna hwilka den 13 afslutade sin werksamhet för läseterminen, hafwa warit besökta, gosskolan af 26, flickskolan af 21 elever.

Af församlingens trenne ambulatoriska skolor har den, som under hösten werkat i Trotby och Påwalsby, haft i Trotby 25, i Påwalsby 22 elever, summa 47. Den som arbetat i Dalkarby, Tawasttrona och Pedersjö, har warit besökt af i Dalkarby 36, i Tawasttrona 36 och i Pedersjö 34 elever, tillsammans 106. Den tredje ambulatoriska skolan har werkat i Pedersjö med 22, i Norrsundwik med 23 elever, tillsammans 45.

Tjuda pedagogi har räknat 31 elever.

Hela antalet Kimito barn, som åtnjutit skolunderwisning under hösten är således 276.

Söndagsskolan för den mognare ungdomen har söndagligen haft omkring ett tjugutal elever.

Julen stundar, jultillredelser i större eller mindre skala pågå redan i alla hem; de utmärkas af en särskild benämning; hwem känner ej till julstök, julslagt, julbakning, julbrygd, julstädning och julklapper?

Måtte en hwar under dessa yttre sysslanden ej förgäta att stöka rent i hjerta och sinne, att oförsonligheten, ofördragsamheten och hwad de dumma spindelwäfwarne allt heta, som ostäda derinom, måtte drifwas på flykten, så att det ej blir festligt endast i det yttre, utan en sann julfrid i hjertat äfwen blir rådande. Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp. 

    

Interiör i Tjuda Pedagogis skolsal som den kan ha sett ut i slutet av 1800-talet

 Bild  ur boken Barnen i Råttfällan 

 

                            

19.12.2016 kl. 16:00

Fiskars. Julväntan. Joulunodotusta

Kära lilla Ester!

Fiskars den 20 oktober 1898

Är ni alldeles vilda därhemma, som ej skrivit till mig på så oerhört länge, jag får förgäves vänta på posten för varje dag. I söndags hade ”Fiskars sångförening” konsert och dans i Samlingslokalen, vi voro alla där och hade rätt trevligt, även farbror Otto var med.

Bergsrådinnan ligger ännu till sängs, men får kanske stiga upp i slutet av nästa vecka. Kvällarna bli så långa för mig i ensamheten, jag sitter vanligen på mitt rum och syr och längtar smått hem, herrarna spela vanligen biljard, ibland brukar jag också vara och se på dem, d.v.s. på partiet.

Jag har sytt en så söt kravatt åt mig, utav mitt skotska sidenskärp, en sådan tiggde fru Hancock av mig också. Nu är det bara nio veckor till jul, tror jag, vid vi då skola njuta och ha trevligt i vårt stora präktiga rum. Jag hoppas att få en veckans permission, men säkert är det icke, troligen kommer jag hem först själva julafton.

Skriv nu snart till din tillgivna syster Anna

 

Fiskars bruk. Fiskars museums bildsamling.

Fiskarsin ruukki. Fiskarsin museon kuvakokoelma

 

Rakas pikkuinen Ester!

Fiskars 20. lokakuuta 1898

Olette siellä kotona aivan mahdottomia kun ette ole kirjoittaneet minulle pitkään aikaan, odotan turhaan postia joka päivä. Sunnuntaina täällä oli Fiskarsin lauluyhdistyksen konsertti ja tanssi Lukaalilla, meillä oli oikein mukavaa, myös Otto-setä oli mukana.

Vuorineuvoksetar on edelleen sängyssä, mutta saa ehkäpä nousta sängystä ensi viikon lopussa. Illat ovat yksin pitkiä, istun yleensä huoneessani ja ompelen ja tunnen pienoista koti-ikävää. Herrat pelaavat yleensä biljardia, joskus olen katsomassa peliä.

Olen ommellut itselleni skotlantilaisesta silkkivyostä suloisen kravatin. Rouva Hancock haluaa minun tekevän myös hänelle sellaisen. Nyt on vain yhdeksän viikkoa jouluun, jolloin voin, luullakseni, nauttia ja pitää hauskaa isossa kodissamme. Toivon saavani viikon loman, mikä ei ole varmaa, eli luultavasti tulen kotiin vasta jouluaattona.

Kirjoittakaa nyt pikaisesti, sinun sisaresi Anna

14.12.2016 kl. 11:27

Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverk

18 november 1884

Att wi haft en i allo förmånlig höst, det måste äfwen den oförnöjsammaste medgifwa – mildt, lagom regn för brunnar och wattenwerk, någon gång litet fruset om nätterna – till synnerlig fördel för samfärdseln, emedan det upptorkat de höstligt muddriga wägarne – och till och med rätt många solskensdagar, så att ordspråket: ”sällsynt som sol i november”, i år icke håller streck.

Broddåkrarna ha länge warit det enda bjertgröna ögat mött – i natt ha de nu fått sig ett tunnt snötäcke, som dock icke torde bli waraktigt, då marken är alldeles ofrusen; den tjenliga hösten har med dem nästan gjort underwerk och äfwen sent sådda tegar ha grönskat ganska lofwande. I följd af den tjenliga wäderleken ha arbetena på fältet öfwer allt kunnat fortgå och den som färdas på wår ö, har nöjet att se stora wälupplöjda fält, med raka, regelräta diken, wittnande om att man här, hwad jordbruket beträffar, med all flit följer med sin tid.

Folkflyttningens oroliga weckor äro nu till ända, flyttningslassen färdas icke längre af och an, de starkt gouterade folknöjena, auktionerna, pågå icke längre och äfwen de talrika bröllopen bli småningom undanstökade – lifwet återtager, efter att en liten tid ha böljat oroligt, sitt jemna stillsamma lopp.

Folkskoleinspektorn herr kyrkoherden Ekblom är för närwarande på sin inspektionsresa och har twenne dagar öfwerwarat underwisningen i socknens högre folkskolor.

Den tillämnade slöjdskolan öppnades icke den 1 november, den war nu afsedd att taga sin början i går, men om så skett wet jag icke – blott twenne elever hade förlidne wecka anmält sig sinnade att begagna sig af den erbjudna underwisningen.

Ett tillbud till olyckshändelse egde rum den 11, då twenne fruntimmer åkte utför den höga och krokiga Gammelbybacken; owan att gå för wagn lydde den ena hästen icke tygeln, utan drog wagnen mot en stor, wid sidan af wägen befintlig sten, med den påföljd att båda linealerna wid den häftiga stöten gingo af och de båda fruntimren jemte kusken kastades ur åkdonet – dock underbarligen och lyckligen utan att erhålla någon swårare stöt.

En händelse af så upprörande och sorglig beskaffenhet, att det redan är smärtsamt att omtala den, tilldrog sig första weckan i denna månad. Garfwaren Ekmans i Engelsby twenne barn, en femtonårig flicka, som besökte folkskolan, och en femårig gosse, förtärde bröd i hwilket råttgift war inbakadt, och afledo, gossen samma dag, flickan efter nära tre dygns lidande.

Denna förfärliga tilldragelse är utan alla kommentarer en gripande warning för en och hwar att försigtigt umgås med gift, då sådan oundgängligen måste anwändas mot skadedjur.

I Åbo Underrättelser finnes införd en uppmaning till enhwar, som känner till något werksamt medel mot nervös hufwudwärk, att uppgifwa det samma. Jag will derför nämna att ”Menthol” i många fall wisat sig som ett godt medel mot denna plåga, då man med mentholkäglan flitigt bestrukit pannan, tinningarne, samt i synnerhet nacken. Hjelper det icke så ”stjelper” det i alla fall ej heller, och försöka duger”, heter det.

      

          Bröllop i slutet av 1800-talet på Gammelby gård. Venena=dödligt.

18.11.2016 kl. 00:30

Kimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

23 oktober 1884

Efter en liten förberedande visit af wintern den 15 och 16 oktober ha wi nu åter veritabelt höstwäder, dimma, dugg och några graders wärme. Denna tid anwändes också flitigt af landtbrukaren till de sista arbetena ute på fältet – man wet ju ej huru snart wintern kan komma, och det icke på lek, utan på skarpa allwaret.

Doktorsfrågan har nu fått ett godt slut, i så måtto att den mest kompetente af de sökande till den till ansökning anslagna läkaretjensten å Dahlsbruk, doktor A.A. Branders blifwit utsedd till läkare derstädes och tillträder sin befattning den 1 januari 1885. Löneförmånerne, inberäknadt Kimito sockens och Dragsfjerds kapelle bidrag, utgöra 2,400 mark, jemte bostad, wed och foder för en häst. Det åligger då läkaren att en dag hwarje wecka mottaga patienter i Kimito Kyrkoby.

 

En olyckshändelse, som kostat ett menniskolif, har inträffat; trenne personer, en qwinna och hennes karlar, skulle nemligen från Westanwiks egendom i Westanfjerds kapell öfwerföra fyra stycken kalfwar till en af gårdens holmar. Farkosten war liten och kalfwarne, som skrämda och antagligen oförsigtigt eller alls icke bundna, alla kastade sig åt ena sidan, kommo båten att kantra; de båda karlarne räddade sig genom simning, men qwinnan drunknade. Kalfwarne, som anstiftat olyckan, simmade i land.

På kyrkostämman den 12 oktober fattade församlingen beslut om afskaffande af en sed, eller rättare osed, som hittills warit rådande. Det har nemligen warit brukligt att de som haft ärender af hwarjehanda slag, såsom anmälning om födde, för hwilka det efter predikan skulle ”tackas”, och annat, hwarför de egt att wända sig till församlingens klockare, gjort det i sakristian under predikan. Äfwen om wandringen dit skett sakta och warsamt, har den dock stört den stillhet, som under predikan skickligtwis bör wara rådande, och detta oskick kommer härefter att upphöra; alla böra hädanefter föredraga sina ärenden före gudstjenstens början.

Den slöjdskola som af folkskolelärarekandidaten Karl Karlsson å Trotby Östergård kommer att öppnas, är afsedd att taga sin början den 1 november. Afgiften är sex mark om året. Önskwärdt wore att företaget måtte röna framgång, men troligtwis kommer det till en början att få kämpa emot den misstro, hwarmed man wanligen betraktat allt som är nytt.

En dag under denna månad hithemtades med kronoskjuts från Åbo en ungefär fyraårig gosse, hwars mor skall för något brott sitta på Åbo slott, der barnet äfwen warit; hwarför gossen icke längre fick wara der med henne, wet man icke, och det åligger förmodligen Kimito kommun eller modrens anhöriga, om några sådana finnas, att taga wård om den lille, efter han blifwit hitskickad, men hjertgripande är ett sådant barns öde. Ingen älskar eller bekymrar sig om det, den ofjädrade sparfungen är knappt mindre hjelplös än en sådan liten i werlden utkastad stackare, men ej ens en sparf faller till jorden wår himmelske Faders wilje förutan, och Han wet äfwen ”hwad det skall warda af detta barnet”. Till en början har det fallit i barmhertiga menniskors händer.

Den förberedande skriftskolan med 1885 års skriftskoleungdomar börjades den 20 oktober; barnens antal är 83, deraf 47 gossar och 36 flickor.

Västanvik gård 1918       Fotograf Gunnar Sundvik Sagalunds bildarkiv

03.11.2016 kl. 12:28

Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

7 oktober 1884        

Att ”hösten är kommen”, derom qwäda skalderna, om höstens ankomst tala de gulnade löfwen och de halft löflösa träden, men om sommar, den ljufliga Britmessosommaren, wittna lingonblom, linnea, blommande rosenhäckar och trädgårdens i de grannaste färger prålande astrar och georginer. Ännu i dessa dagar har man skördat färska gurkor på kalljord.

Tranorna ha dragit mot söder, men ännu den 24 september syntes här några swalor. Alla sommargäster ha också nu lemnat wåra bygder. Herr och fru Ahlstedt medförde härifrån wackra sommarminnen i form af trenne mindre taflor, – landskap, – en stor duk, ”rast under skörden”, der man hade tillfälle att med nöje igenkänna gamla bekanta personligheter från bygden – och ett wällyckadt porträtt. Med dessa ha hufwudstadens konstwänner nu tillfälle att formera bekantskap på utställningen. *) Se bild vid tidigare inlägg.

Sedan regn ändtligen fallit, ha de länge så bedröfliga rågbroddarne något tagit sig, men flesta och ojemna äro de mest ännu och en ny fiende, masken, har på dem anställt betydlig skada.

Af rågen torde afkastningen öfwerhufwud taget kunna anses medelmåttig, af hwete likaså; hafre har man här ännu föga tröskat emedan alla gerna begagna den gynsamma wäderleken till arbeten på fältet, men man hoppas i allmänhet att deraf erhålla ett godt korntal. Owanligt god är tillgången i år på halm.

Potäterna, som upptogos under gynsam wäderlek, ha warit mycket gifwande, linet långt och mycket lofwar ”qwinfolket” träget winterarbete och långa wäfwar på ”lindan”, då jorden härnäst åter grönskar, ärterna ha också gifwit god skörd.

På frukt har detta år deremot icke warit så rikt; äpplen har skördats temligen litet, päron och plommon likaså, körsbär ha alls icke funnits. I wilda bär har det funnits ymnigt smultron och hallon, mindre rikligt lingon och hjortron och obetydligt blåbär. Såsom owanligt för årstiden kan nämnas att mogna smultron här plockades den 4 oktober.

Det naturfenomen som å ångbåten Nystad, den 25 september iakttogs i närheten af Jungfrusund, observerades äfwen på sjön mellan Sjölax och Falckberg. Twenne karlar, som wid sjutiden på qwällen rodde en med mäld lastad ekstock in i wiken wid Falckberg, hörde först ett egendomligt brusande, hwilket de ansågo framkalladt af någon förbifarande ångbåt; derpå sågo de en hög wattenpelare resa sig wid den lilla modt  i fjerden belägna Lemasholmen, hwarefter wattnet plötsligt steg och häfde upp en förfärligt hög wåg, som wältrade sig twärs öfwer fjerden mot Falckbergsstranden, så att båten, som lyckligtwis hunnit till stranden, höll på att ryckas tillbaka i sjön och blott med största ansträngning kunde qwarhållas. Samtidigt härmed hördes ett starkt hwinande i luften och en wåldsam stormil afbröt buskar, kwistar och georginer, som stodo der den for fram och transporterade några af dem ända till stranden af Makarla träsk, på en wersts afstånd. Denna ”cyklon”, eller hwad fenomenet kan benämnas, som från sydwest sträckte sina werkningar öfwer en smal sträcka, der den under sin framfart äfwen tog med sig twenne halmtak, och räckte blott några få minuter.

Ärtskörd tidigt 1900-tal i Söglö/Dragsfjärd.  Fotograf Elvira Fredriksson. Ur Sagalunds bildsamling.

13.10.2016 kl. 15:11

Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

1 september 1884    

Slagans oaflåtliga klappande påminner om att hösten är inne, ehuru den owanligt rika grönskan – som dock nu börjar skifta litet i orangegult och guld – länge qwarhållit illusionen af att sommaren ännu stod i sitt flor. Förlidne wecka inträffade twenne nattfroster, nätterna till den 27 och 31 augusti, och potatisblasten samt bönor och andra trädgårdsalster blefwo deraf ”swedda”; der hafren och kornet ännu icke blifwit skördade, ledo dessa sädesslag troligen äfwen skada, men de flesta hafrefält woro redan då afmejade. Den långwarigt wackra wäderleken hade warit synnerligen förmånlig för skörd och sådd, men fortfor torkan, så ser det bekymmersamt ut med brodden, hwars röda små ”spikar sticka upp – ja på de först sådda ställena redan skifta i grönt – regn skulle wara mycket af nöden, synnerligast på de styfwa leråkrarne. Af fruktan för en likadan torka som under hösten 1880 ha flere jordbrukare länge uppskjutit med sin sådd.

Rågen säges i år, twärtemot hwad man af den wackra wäxten wågade hoppas, gifwa klent resultat i riorna. Hafren har äfwen detta år warit särdeles frodig och hafrefälten en werklig fröjd att skåda; wackrare wäxt än på en nyodling å Påwalsby Westergårds egor torde wara sällsynt, ty man kunde der räkna ända till 15 strån, uppwuxna från samma rot

Ett wackert drag af  Påwalsby bys hemmansegare förtjenar wäl att beaktas. Af det starka hagelfallet i början af juli blef rågen å Fröjdböle säteris åker till större delen förstörd, och hemmansegarne i Påwalsby har gifwit enhwar ½ tunna utsädesråg, för att deras af olyckan drabbade granne, arrendatorn å Fröjdböle, skulle få sin åker sådd.

Söndagen den 24 augusti börjades i socknestugan härstädes af fröknarna Maria Hedberg och Alma Dahl samt folkskollärarekandidaten Karl Karlsson en söndagsskola; för ungdom och fullwuxna personer, som sådant önska, erbjudes der tillfälle att under par timmar på söndagseftemiddagen erhålla underwisning i skrifwa och räkna. Omkring 20 elever hade redan första söndagen infunnit sig. Detta menniskowänliga företag är wäl förtjent af framgång.

*  *  *

Ett hönsägg, som wäger 8 lod, torde wara en kuriositet i sitt slag, då wanligt stora ägg brukar wara ungefär 4 lod; den höna, som å Påwalsby Westergård wärpt detta ägg, skall wara af skånsk ras. De owanligt stora ägg från Påwalsby Nedergård, man på landbruksutställningen å Gesterby förlidet år hade tillfälle att se, och hwilka erhöllo pris, woro troligen af samma sort. Höns af Cochinchina ras äro här på orten temligen allmänna.

Havreskörd i Gesterby 1920-tal.  Fotograf okänd. Ur Sagalunds bildsamling

30.09.2016 kl. 15:14

Ett äkta soldattorp?

Gunnar Rosenholm vädjar om att soldattorpet skall bli autentiskt uppbyggt

 

Lillmälö den 14 februari eller ”Alla hjärtans dag” 1993

 

Bästa Peter

Efter vad jag förstod, då vi senast pratades vid i telefon, skulle soldattorpet närmast bli ett nytimrat hus av gammalt timmer, visserligen med exakta mått, tagna från ett ”äkta” soldattorp, m.a.o. vi skulle bygga en kopia av detta torp. En pastisch, som vi skulle marknadsföra som ett soldattorp från svenska tiden. Och i god tro skall alltså museiverket delfinansiera detta ”museibygge”. Jag finner inga motiv för ett sådant bygge.

Då ni byggde upp ”Smedens stuga”, nödgades ni också då konstatera, att en stor del av hustimran var fördärvad av förruttnelse. Och likväl, med vilken omsorg, jag skulle vilja nyttja ordet ömhet, byggdes inte huset upp till ett ”dokument”. Du sände mig många fotografier av huset i olika byggnadsstadier, och då jag såg de av Eur ”märkta” stockarna jämsides med de nyinsatta, med ett mästerligt utförande dessutom, gladdes jag och tänkte: ”Nu är Stundars i trygga händer”, evad som gäller byggandet av de återstående femtio husen”.

Mitt förslag är därför – egentligen är det fråga om en vädjan från min sida. Rada upp det nedrivna husets väggar skilt för sig, om de nu har blivit ordentligt uppmärkta? Då går det lätt att konstatera, huruvida huset kan räddas. Låt vara att detta måste ske med mycket – och ändligt mycket tålamod, arbete – men då kan vi verkligen redovisa ett räddat soldattorp från 1700-talet. De många iskarvade stockbitarna skulle bara visa att man inte skytt någon möda att återställa huset i dess forna skick.

 

Soldattorpet rivs I RunsorSoldattorpet rivs i Runsor

 

Du nämnde att en vägg var fullkomligt förstörd? Visserligen kan den inpassas med de fyra övriga, mellanväggen medräknad, m ni klarar knutarna? Hänsyn måste då tas, så att dörr och fönster erhålles exakt samma plats som tidigare. Det är då de andra väggarna, som absolut inte får förkortas eller förlängas, som skall bestämma över den nyinsatta väggen. Kan man dessutom lägga – de sannolikt bevarade och oanfrätta – översta väggstockarna in i ”nytimran” vore mycket vunnet.

Hur som helst, ta Dig nu en ordentlig funderare på saken. Och förtörnas inte på mig. Jag är snart borta, men husen står kvar. Detta kanske alltför ”melodramatiskt” uttryckt!

Med bästa hälsning

 

Gunnar

Sänd, sedan Du beskådat det, fotot tillbaka till mig! Allt blir sämre, också maskinskrivningspappret! Ur led är tiden!

11.08.2016 kl. 11:26

Sola och bada. Aurinkokylpyjä

Fiskars den 3 augusti 1898

Goda älskade Faster!

Tack så innerligt mycket för Fasters brev, som jag så länge dröjt att besvara, jag har blivit lite trög att skriva brev på sista tiden.

Nu är jag värdinna på stenhuset, ty Julins äro i Hangö och bada. Vi äro tre personer, herr Koch, ingeniör Cable och jag och hava tre jungfrur till vår uppassning, så att nog borde vi reda oss.

Hela sommarn har Julins rest av och an mellan Hangö och Fiskars, ena dagen äro de här den andra där, men nu skola de stanna borta hela augusti. Jag trivs nu åt riktigt bra här, det var efter sedan jag varit hemma, som jag sist skrev till Faster, så att jag då hade hemlängtan.

I dag kom tåget för första gången till Koskis, de skulle taga emot det där med flaggning och alla järnvägsarbetarna skulle trakteras med öl. Farbror Otto följde med tåget dit i dag, det hade varit roligt att vara med, men jag kunde förstås ej komma i från. För ett par veckor sedan hade vi stor brandkårsfest här, regn var det förstås som vanligt. Jag fick stå i bufetten hela tiden, och var ganska trött, när kvällen kom. En mycket trevlig utfärd hade vi en kväll till en holme, en av ungherrarna var tillställare, vi hade alldeles förtjusande roligt. Ingeniör Cable är riktigt vår rolighetsminister, han är en mästare i att sjunga visor, vi kunna rakt gå åt av skratt åt honom.

Anna

 

Sommardag i Hangö 1929. Andra från vänster bergsrådinnan Sophie von Julin.
Fiskars museums bildsamling.

Kesäpäivä Hangossa 1929. Vuorineuvoksetar Sophie von Julin kuvassa toinen vasemmalta.
Fiskarsin museon kuvakokoelma.

 

Fiskars 3. elokuuta 1898

Rakas täti!

Suuret kiitokset tädin kirjeestä, johon minulla on kestänyt niin kauan vastata. Olen ollut viime aikoina hidas vastaamaan kirjeisiin.

Olen nyt Kivimuurin emäntänä sillä Julinit ovat Hangossa kylpemässä. Meitä on täällä kolme henkilöä, herra Koch, insinööri Cable ja minä. Meillä on kolme palvelijatarta apunamme joten meidän pitäisi kyllä selvitä.

Koko kesän Julinit ovat matkustaneet Hankoon ja takaisin, yhtenä päivänä he ovat täällä ja toisena siellä, mutta nyt heidän pitäisi olla koko elokuu Hangossa. Viihdyn täällä nyt oikein hyvin, silloin viimeksi kun kirjoitin tädille ja olin juuri tullut kotoa, niin minulla oli koti-ikävä.

Tänään tuli juna ensimmäisen kerran Koskelle, se olisi tarkoitus ottaa vastaan liputtaen ja kaikille rautatien työntekijöille tarjottaisiin olutta. Otto-setä meni junan mukana sinne, olisi ollut hauskaa mennä mukaan mutta en tietenkään päässyt lähtemään. Pari viikkoa sitten meillä oli täällä suuri palokunnan juhla, vettä kylläkin satoi niin kuin tavallisesti. Seisoin koko päivän buffetissa ja illan tullen minua väsytti. Yhtenä iltana teimme mukavan retken saarelle, yksi nuorista herroista oli retken järjestäjä ja meillä oli ihastuttavan hauskaa. Insinööri Cable on oikea iloisuusministeri, hän on mestari laulamaan viisuja, voisimme melkein kuolla nauruun.

Anna

02.08.2016 kl. 15:39

Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar

12 augusti 1884     

Ett särdeles wackert wäder gynnade syföreningens i Kimito lotteri, som försiggick den 10 augusti, Larsmess-söndagen i Kyrkby, der lokal wälwilligt upplåtits af herr vicebefallningsman Laurén. – Lottförsäljningen som egde rum på en med björkar och granar festligt prydd plan, försiggick särdeles snabbt; winsterna utgjordes af de af syföreningens flitiga medlemmar förfärdigade arbetena samt dessutom af en mängd wackra och nyttiga saker, som wänner till föreningen och dess menniskowänliga syfte förärat. Nettobehållningen blef 419 mark 45 penni – ett i sanning godt resultat, öfwer hwilket man har skäl att fröjda sig, emedan mången werklig nöd derigenom kan lindras.

För att bereda de många, säkert till öfwer ett tusental församlade en angenäm dag, hade flere af socknens herrar lånat syförenings ”systrarna” en hjälpsam hand, genom att anordna lekar och täflingar i fria luften, i en äfwenledes af herr befallningsman Laurén upplåten hage, och det roade både unga och gamla att se de kostliga kapplöpningarne i säck, kämpandet med höpåsar på höga bockar, försöken att wandra på en horizontelt liggande stock, som war fästad wid ena ändan, men utan stöd på den andra, och derför dallrade betänkligt, och att springa uppför ett af bräder sammanfogadt brant sluttande plan, samt kapplöpning; wid hwilka täflingar segraren alltid lyckliggjordes med något litet pris. Dylika på andra orter icke owanliga folknöjen ha här förut icke förekommit, men att de härefter icke skola bli försummade, derför borgar det allmänna intresse, hwarmed de omfattades. Ett oskyldigt nöjde, som tillika bereder sysselsättning, är en god sak, ty för den sysslolöses händer har frestaren alltid lätt något icke oskyldigt arbete i beredskap, och mycke okynne bedrifwes i werlden blott af missriktad, werksamhetsdrift.

För att flickorna ej heller skulle bli lottlösa på sin del af nöjet, lekte de unga sedan ”Hej säj, så får du mej!” och andra danslekar i det gröna.

För sitt warma sträfwande att gifwa socknens ungdom intresse för musikens förädlande njutning förtjenar herr orgelnisten Hagman i sanning stort erkännande. På landet, der redan de långa distanserna lägga hinder i wägen för regelbundna sångöfningar, erbjuder inöfwandet af en sångkör stora swårigheter, och det fordras både energi och god wilje att winna så goda resultater som herr Hagman wunnit och hwarom man hade tillfälle att öfwertyga sig, då hans sångarskara under eftermiddagens lopp utförde både kör- och qvartettsånger.

Innan lekarne togo sin början bidrog ett socknens barn, en nyligen från Nykarleby seminarium utexaminerad lärarekandidat Jansson, wälwilligt att göra festprogrammet rikhaltigare genom ett wäl genomtänkt föredrag ur swenska historien.

Jag tror mig kunna säga att denna lilla festlighet hos alla deltagare qwarlemnat ett uteslutande angenämt intryck, förnämligast på grund af den i allo utmärkta ordning och hygglighet, som öfwer allt gaf sig tillkänna. Man såg bland de många församlade ej en enda öfwerlastad person. Då Kimito allmogen förstår att uppträda så i allo hyggligt, kan man anse det som en heder att wara Kimitobo.

Ett warmt tack till alla gifware och köpare, till lekarnes ledare och ordningen upprätthållare, till dem, som genom sång och föredrag beredde de församlade ett förädlande nöje – till alla, alla som medwerkat till festens wackra resultat.

Dans vid Norrlångviken ca 1904.   Fotograf Otto Andersson

12.08.2016 kl. 00:30

Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödet

Kimito den 8 juli 1884

Ändtligen en bålstor nyhet från wår af watten omflutna lilla werld! Hans Majestät Kejsaren har tillika med den kejserliga familjen på sin lustjakt passerat Strömma kanal. Ett par dagar förut såg man wid Strömma ett ryskt sjömätningsfartyg, troligen utsändt för att undersöka farwattnen och den 4 juli klockan mellan 1 och 2 på dagen passerade de kejserliga fartygen, twenne till antalet, kanalen, der det var ”motström”, så att de lyckliga och förtjusta åskådarne, som samlats kring stränderna, fingo tillfälle att litet längre än hwad annars warit händelsen betrakta de höga personerna, hwilka derunder alla stodo på däck. Det war dock blott få helt få, som hunno till stället, och man hör mången nästan med tårar i ögonen beklaga att den ej wisste af detta tillfälle att en gång i sitt lif få skåda Finlands älskade kejsare och storfurste, den huldrika kejsarinnan och deras barn; öfwer hwilka de söndagligen nedkalla wälsignelse i templet.

Måtte äsynen af wårt wackra land i dess mest leende sommarfägring göra det rätt kärt för dess herrskare, ty wårt land må wäl som skalden sjunger wara fattigt på guld, men är dock rikt på skönhet och trofasta hjertan.

Ångbåten ”Salo” mötte, på sin färd från Åbo till Salo; det kejserliga fartyget i närheten af Toppjoki, och passerade så nära förbi det samma, att dess passagerare hade glädjen att mycket wäl se Hans Majestät Kejsaren, som sjelf styrde sitt fartyg. Den kejserliga familjen war då icke på däck. Lotsåldermannen och kanalwaktmästaren Lindberg, som åtnjöt hedern att få tjenstgöra som lots på den kejserliga lustjakten, en timmes wäg under det den for omkring Angelniemi — Kimito öns inåt Halikko wiken skjutande udde — war, då han derefter kom ombord på Salo, dagens hjelte! Han formligen bestormades med frågor om allt, hwad han sett och upplefwat. Kejsaren war en märkwärdigt ståtlig herre, kejsarinnan så huld och blid. Hon hade sjelf med egen hand gifwit honom det riktiga arvode för hans tjenst — i mångens ögon en hel liten förmögenhet — 400 mark, deraf 300 i guld och det fjerde hundradet en sedel, och derwid nådigt till honom yttrat några wänliga ord. Mannen war helt rörd och öfwerwäldigad af den oförgätliga heder, som kommit honom till del.

De kejserliga barnen hade sprungit omkring på däcket och musiken ljöd så grant.

Wäderleken har nu under ett par weckor warit särdeles warm och solig och torkan war nära att skada vegetationen, då stark åska med regn inträffade den 5 juli på qwällen och den 6 middagstiden. Åkrarne ha i allmänhet här haft en gynsam blomningstid, men de bästa och tätaste blefwo sorgligt nog af ett åskregn före midsommar så djupt nedslagna att de ej mera förmått resa sig. Potäterna ha nu efter regnet öfwerallt skjutit wackert upp, äfwen de sent satta, och i trädgården har man redan ätbara potäter. För stadsboar är detta visserligen ingenting rart, ty sådana tillhandahållas dem ju redan tidigt, men för landsboar är det ganska tidigt att redan, som här nu är fallet, få skörda stora potäter från kalljord den 6 juli. Det är ett slags ljusröda, mycket tidiga och mycket gifwande, som i denna trakt med förkärlek odlas.

På flere ställen tog höslåttern sin början de första dagarna i juli, och i denna wecka torde höbergningen öfwer allt här i trakten börja. Öfwer mask på fruktträd och buskar klagas allmänt, och man befarar att det icke alls bli frukt i år, ehuru så wäl äpple- som körsbärs- och plommonträden blommade ganska rikt.

Sjöwattnet har dessa tider knappt warit kallare än luften, som stundom närmat sig 30 gr.Celsius.

Mogna smultron utbjödos till salu första gången den 6 juli.

Gökens toner pläga wanligen förstummas redan wid midsommartiden, men i år låter henne wårsångarare ännu dagligen höra sig.

Alexander III med gemål

12.07.2016 kl. 13:05

I museipressen bloggen publiceras tre historiska personers brev under ett kalenderår.

Anna Bäckström beskriver Fiskars bruk ur en kontorists ögon. Fanny Forsman är ÅU:s korrespondent på Kimitoön. Gunnar Rosenholms text handlar om uppbyggnaden av ett soldattorp. 

I samarbete Fiskars museum, Sagalunds museum och Stundars.

Museipressen-blogissa kolme historiallista henkilöa kirjoittavat kirjeitä kalenterivuoden mukaisesti. Yhteistyössä Fiskarsin museo, Sagalundin museo ja Stundars.

 

 

Fanny Forsman

Presentation av Fanny


Anna Bäckström

Presentation av Anna


Gunnar Rosenholm

Presentation av Gunnar

 

Kategorier

Senaste kommentarer

08.06, 09:24Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa. av Mark Osterloff

Februari 2019

Information / tiedoksi

Februari 2017

Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

Januari 2017

Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall Kimito-bref Nytt år med nya utmaningar, tankeläsning och med ett kvinnounderskott!

December 2016

Fiskars Jul. JouluKimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.Fiskars. Julväntan. Joulunodotusta

November 2016

Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverkKimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

Oktober 2016

Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

September 2016

Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

Augusti 2016

Ett äkta soldattorp?Sola och bada. Aurinkokylpyjä

Juli 2016

Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödetKimito bref Fartygsbygge, laxar, företagsamhet, den gamle Ryssbacken och hans båt.

Juni 2016

Allmänt om Soldattorpets inredningVäggbänkarnas utseende och kärlskåp i SoldattorpetKimitobref ” Sommargäster, kvinnoslöjd och sinnesrubbade”Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa.

Maj 2016

Kimito bref ”När Erik bär ax, så ger Olof kaka”Kimito bref. Vårens ankomst och terminsavslutningKimito bref. Åländska fiskare och Wärnepligtens våndor

April 2016

Fiskars 1. maj 1899 / Fiskarsin vappu 1899Fiskars brev. Riktigt hemmastadd

Mars 2016

Kimito bref. Lärkor och sjöfartKimito-bref. ”Himmelstecken” och botemedel för hufwud- och tandwärk

Februari 2016

Anna kommer till Fiskars / Anna saapuu FiskarsiinSoldattorpet på StundarsKimito-bref. Fastlagsyra och möjligheten att sända konterfej till sin älskadeFiskars 1898Soldattorpet på Stundars timras upp

Januari 2016

Kimito bref. Då det regnade maskarHembygdsrådet Gunnar Rosenholm 1912 – 1999

December 2015

Kimito-bref. Hur blir det med läkare och fattigvård?Fanny Forsman 1836-1912 Anna Bäckström (1875–1942), Fiskars